Home » Statut

Statut

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „BIELANY- 273”

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba  i charakter prawny

 §1

Stowarzyszenie pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „BIELANY – 273” zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej nr 273, uczniów, studentów, rodziców,  nauczycieli oraz inne osoby fizyczne lub prawne .

 §2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne  Warszawa.

 §3

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 §4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach , ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

 §5

Klub używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

 §7

Klub może posługiwać się skróconą nazwą UKS „Bielany – 273”.

 

ROZDZIAŁ II

Środki i cele działania

 §8

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizyczne i sportu, a w tym:

1)      planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2)      angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i ich zainteresowań sportowych,

3)      uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4)      prowadzenie szkolenia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)      organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6)      organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

8)      popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 §9

Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)      wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,

2)      zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,

3)      prowadzenie zajęć sportowych,

4)      organizację i udział w imprezach sportowych oraz organizowanie różnych form aktywności fizycznej,

5)      współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,

6)      organizację obozów sportowych,

7)      współpracę z organami administracji publicznej,

8)      pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

 §10

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz na pomocy rodziców uczniów. Może również zatrudniać pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §11

 1. Członkowie Klubu dzielą się na :

1)      zwyczajnych,

2)      uczestników,

3)      wspierających,

4)      honorowych.

 1. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, za wyjątkiem członków o których mowa w § 16 pkt 1 niniejszego statutu.

 

 §12

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Członkami zwyczajnymi może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 §13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2)      uczestnictwa w przedsięwzięciach, tj. zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

3)      zgłaszania opinii, propozycji i wniosków wobec Zarządu,

4)      udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,

5)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu,

6)      Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w pkt 1 – członkowie uczestnicy mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 §14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc organizacyjną, materialną lub finansową dla Klubu.

 §15

 1. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Klubu.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

 

 §16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, której godność tą nada Walne Zebranie.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z tym, że prawo określone w § 13 pkt. 1 statutu przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy posiadał uprzednio status członka zwyczajnego.

 §17

Do obowiązków członków Klubu należy:

1)      branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2)      przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

3)      godne reprezentowanie barw Klubu,

4)      płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu – obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych.

 §18

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) skreślenie uchwałą Zarządu w wyniku:

 1. a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
 2. b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2) Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

 1. a) rażącego naruszenia przez Członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
 2. b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 3. c) zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy,
 4. d) działanie członka na szkodę Klubu,

3) rozwiązanie się Klubu.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu, udostępniając mu jednocześnie stosowna uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty powiadomienia zainteresowanego członka.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

 §19

 1. Władzami Klubu są:
 2. a) Walne Zebranie Klubu,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.
 6. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

 §20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków; zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

 

 §21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 3. a) z własnej inicjatywy,
 4. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. c) na wniosek co najmniej 1/2 ogółu członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b-c niniejszego paragrafu i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 §22

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu w szczególności należy:

1)      uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)      uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4)      wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)      podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu oraz w sprawach majątkowych,

6)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 §23

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa , Sekretarza i Skarbnika.
 2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 §24

Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w tym:

1)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

3)      zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania,

4)      określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,

7)      powoływanie i rozwiązywanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania,

8)      składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

 §25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż raz na rok.
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,

2)      wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)      składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnego z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

6)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 §26

 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji , członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organy władzy pochodzących z wyboru.
 2. Jeżeli w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  – wówczas Zarząd lub Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu tych organów , do końca kadencji.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 §27

Za realizację zadań Klubu przyznawane  mogą być wyróżnienia i nagrody zgodnie z przyjętymi zasadami.

 §28

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

1)      upomnienia,

2)      nagany,

3)      zawieszenia w prawach członka na okres do 6-ciu miesięcy,

4)      wykluczenia z Klubu.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od otrzymania kary.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

 §29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Źródłami tworzenia majątku Klubu są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      dotacje,

4)      dochody z majątku Klubu,

5)      wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 §30

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest                                                                         współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 §31

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków  podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

§32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac  jest zobowiązany złożyć organowi rejestracyjnemu sprawozdanie z likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Treningi "Dla dorosłych mieszkańców Bielan" finansuje Dzielnica Bielany m. st Warszawy

Follow us