Home » Uncategorized » Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273”

Uprzejmie informuję, że w dniu 14.11. 2014 r. (piątek) o godz. 1830 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 273 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS „Bielany-273” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.
  3. Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego w 2013 roku – Prezes Zarządu Janina Lengiewicz.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu za 2013 r.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów z całokształtu działalności Klubu nad przychodami za 2013 r. z zasobów Funduszu Statutowego.
  6. Wniosek o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności sportowej Klubu za 2013 r. oraz udzielenia władzom UKS absolutorium.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie walnego zebrania.

Prezes Zarządu

 Janina Lengiewicz